Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+

finansowanego przez Unię Europejską

 

 

Rekrutacja w roku 2015 dotyczy:

– 17 uczniów w zawodzie technik informatyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych – wyjazd na praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii,

– 16 uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy oraz technik technologii odzieży – wyjazd na praktyki do Włoch.

Projekt praktyk zawodowych  jest skierowany głównie do uczniów klas III Technikum.

Lista kandydatów może być uzupełniona najlepszymi uczniami z klasy II lub IV

w sytuacji braku odpowiednich kandydatów w klasach trzecich.

Celem zakwalifikowania grupy uczniów na wyjazd powołuje się Komisję Rekrutacyjną,

która składa się z Dyrektora Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli języka angielskiego uczących w danych klasach, nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.

Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.

Rekrutacja przeprowadzona jest w dwóch etapach:

a/ etap wstępny we wrześniu 2015

b/ etap ostateczny – marzec 2016

ad a/

Po dokonaniu analizy ocen z klasyfikacji końcoworocznej  w roku szkolnym 2014/2015 Komisja Rekrutacyjna ogłasza we wrześniu 2015 listę kandydatów na wyjazd w liczbie 19 uczniów odnośnie wyjazdu do Wielkiej Brytanii oraz 18 uczniów do Włoch.

Kandydaci do wyjazdu za granicę powinni być chętni do podjęcia wyzwań, ambitni,

posiadać  dobre przygotowanie językowe i zawodowe oraz winni charakteryzować

się umiejętnością współpracy w grupie, koleżeńskością, jak również zaangażowaniem w pracy na rzecz klasy i szkoły.

 

Kryteriami wyboru są:

 1. Zdanie egzaminu kwalifikacyjnego E.12 z czerwca 2015- odnośnie informatyków,
 2. Punktacja w rankingu,
 3. Nienaganne zachowanie – rekomendacja wychowawcy.

 

Bazą rankingu będzie wyliczony wskaźnik rekrutacji  W   i  ocena punktowa:

W = Ax4 + Bx6 + Cx8     przy czym:

A to  ocena z języka angielskiego,

B to ocena  umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim,

C to średnia z przedmiotów zawodowych,

 • Język angielski                ocena –  A x 4       6×4=24 pkt.
 • Język angielski – umiejętność komunikacji ocena –  B x 6       6×6=36 pkt.
 • Średnia ocena z przedmiotów zawodowych C x 8       6×8=48 pkt.

Łącznie                                                                                      max          98 pkt.

 

Zaangażowana postawa uczniowska może być dodatkową oceną w przypadku równoważnej

ilości punktów.

 

Wszyscy kandydaci  są zobowiązani do udziału w zajęciach przygotowawczych.

Ad b/

Po feriach zimowych – 2016 Komisja Rekrutacyjna ponownie oceni:

 • frekwencję na zajęciach przygotowawczych (wymagane 90% obecności)
 • oceny na koniec I semestru
 • oceny cząstkowe w II semestrze i ewentualne zagrożenia wystawienia oceny

niedostatecznej na koniec roku szkolnego

 • postęp w umiejętnościach językowych
 • zachowanie i postawę społeczną

 

Po  analizie powyższych czynników Komisja Rekrutacyjna ogłosi ostateczną listę uczestników, którzy wyjadą na praktyki zawodowe.

Uczniowie mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w trybie pisemnym w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników. Dotyczy to zarówno fazy wstępnej we wrześniu, jak i fazy ostatecznej w marcu. Komisja Rekrutacyjna ustosunkowuje się do odwołania ucznia w terminie jednego tygodnia.