Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu praktyk zawodowych w ramach programu PO WER na zasadach Erasmus+ finansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja w roku 2017 dotyczy:
A) 18 uczniów  – wyjazd na 4 – tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii,
B) 18 uczniów  – wyjazd na 4 – tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch.

Projekt praktyk zawodowych  jest skierowany głównie do uczniów klas III Technikum.
Lista kandydatów może być uzupełniona najlepszymi uczniami z klasy II lub IV
w sytuacji braku odpowiednich kandydatów w klasach trzecich.
Celem zakwalifikowania grupy uczniów na wyjazd powołuje się Komisję Rekrutacyjną,
która składa się z Dyrektora Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli języka angielskiego uczących w danych klasach, nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.

Rekrutacja przeprowadzona jest w dwóch etapach:
A) etap wstępny we wrześniu 2017
B) etap ostateczny – luty 2018

Ad. A)
Po dokonaniu analizy ocen z klasyfikacji końcoworocznej  w roku szkolnym 2016/2017 Komisja Rekrutacyjna ogłasza we wrześniu 2017 listę kandydatów na wyjazd w liczbie 20 uczniów odnośnie wyjazdu do Wielkiej Brytanii oraz 20 uczniów do Włoch.
Kandydaci do wyjazdu za granicę powinni być chętni do podjęcia wyzwań, ambitni,
posiadać  dobre przygotowanie językowe i zawodowe oraz winni charakteryzować
się umiejętnością współpracy w grupie, koleżeńskością, jak również zaangażowaniem w pracy na rzecz klasy i szkoły.

Podstawowymi kryteriami wyboru są:
A. Średnia z przedmiotów zawodowych,
B. Ocena z języka angielskiego,
C. Ocena  umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.

Bazą rankingu będzie wyliczony wskaźnik rekrutacji  W   i  ocena punktowa:
W = Ax8 + Bx4 + Cx6
Średnia ocena z przedmiotów zawodowych:
A x 8 – Max. 6 x 8 = 48 pkt.
Język angielski:
B x 4 – Max. 6 x 4 = 24 pkt.
Język angielski (komunikacja):
C x 6 – Max. 6 x 6 = 36 pkt.
Łącznie:
Max. 108 pkt.

Warunkiem koniecznym  do zakwalifikowania się do grupy kandydatów jest nienaganne zachowanie (rekomendacja wychowawcy).
W przypadku równej ilości punktów decydującym czynnikiem jest ocena z umiejętności komunikacji w języku angielskim. Zaangażowana postawa uczniowska może stanowić kolejny etap oceny. Wszyscy kandydaci  są zobowiązani do udziału w zajęciach przygotowawczych.

Ad. B)
W lutym 2018 Komisja Rekrutacyjna ponownie oceni:
Frekwencję na zajęciach przygotowawczych (wymagane 90% obecności),
Oceny na koniec I semestru i średnią ocen w II semestrze,
Postęp w umiejętnościach językowych,
Zagrożenia wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.

Po  analizie powyższych czynników Komisja Rekrutacyjna ogłosi ostateczną listę uczestników, którzy wyjadą na praktyki zawodowe.
Uczniowie mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w trybie pisemnym w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników. Dotyczy to zarówno fazy wstępnej we wrześniu 2017, jak i fazy ostatecznej w lutym 2018. Komisja Rekrutacyjna ustosunkowuje się do odwołania ucznia w terminie jednego tygodnia.