Regulamin

Regulamin obowiązujący podczas zagranicznych praktyk zawodowych organizowanych przez Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

„Zagraniczne doświadczenie – trampoliną do kariery zawodowej” 

Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-035943

Każdy uczestnik zobowiązany jest:

 1. Dbać o dobre imię szkoły.
 2. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 3. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych prze opiekunów.
 4. Nie oddalać się od grupy podczas wspólnych wyjść, bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
 5. Ze względów bezpieczeństwa nie opuszczać miejsca zamieszkania po godz. 22.
 6. W miejscach zamieszkania postępować zgodnie z obowiązującymi tam zasadami, a w szczególności przestrzegać ciszy nocnej, porządku i zakazu zapraszania gości.
 7. Nie spożywać napojów alkoholowych i nie stosować środków odurzających.
 8. Przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego i zachować ostrożność na ulicach i w miejscach publicznych.
 9. Kulturalnie odnosić się do wszystkich otaczających osób.
 10. Unikać sytuacji konfliktowych z nieznajomymi.
 11. Traktować z należytym szacunkiem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
 12. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni.
 13. Korzystać z dostępnych urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 14. W razie zgubienia się bezwzględnie pozostać na miejscu oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie opiekuna.
 15. Niezwłocznie informować opiekuna o złym samopoczuciu oraz o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych.
 16. Korzystać z kąpieli w morzu wyłącznie za zgodą opiekuna.