Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu praktyk zawodowych w ramach projektu numer 2018-1-PL01-KA102-048581 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+.

Rekrutacja w roku 2018 dotyczy:

  • 16 uczniów – wyjazd na 4 – tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii,
  • 16 uczniów – wyjazd na 4 – tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch.

Projekt praktyk zawodowych jest skierowany głównie do uczniów klas III Technikum. Lista kandydatów może być uzupełniona najlepszymi uczniami z klasy II lub IV w sytuacji braku odpowiednich kandydatów w klasach trzecich. Celem zakwalifikowania grupy uczniów na wyjazd powołuje się Komisję Rekrutacyjną, która składa się z Dyrektora Szkoły, Kierownika Szkolenia Zawodowego, dwóch nauczycieli języka angielskiego, dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.

Rekrutacja przeprowadzona jest w dwóch etapach:

  • etap wstępny we wrześniu 2018
  • etap ostateczny – luty 2019

AD. 1
Po dokonaniu analizy ocen z klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2017/2018 Komisja Rekrutacyjna ogłasza do 14-go września 2018 listę kandydatów na wyjazd w liczbie 18 uczniów odnośnie wyjazdu do Wielkiej Brytanii oraz 18 uczniów do Włoch. Kandydaci do wyjazdu za granicę powinni być chętni do podjęcia wyzwań, ambitni, posiadać dobre przygotowanie językowe i zawodowe oraz winni charakteryzować się umiejętnością współpracy w grupie, koleżeńskością, jak również zaangażowaniem w pracy na rzecz klasy i szkoły.

Podstawowymi kryteriami wyboru są: 
A. Średnia z przedmiotów zawodowych,
B. Ocena z języka angielskiego,
C. Ocena umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.

Bazą rankingu będzie wyliczony wskaźnik rekrutacji W i ocena punktowa:
W = Ax8 + Bx4 + Cx6

– Średnia ocena z przedmiotów zawodowych – A x 8max. 6×8=48 pkt.
– Język angielski – ocena szkolna – B x 4max. 6×4=24 pkt.
– Język angielski – umiejętność komunikacji ocena – C x 6max. 6×6=36 pkt.
Łącznie:max. 108 pkt.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do grupy kandydatów jest:

  • zdany zawodowy egzamin kwalifikacyjny w roku szkolnym 2017/2018 odnośnie zawodów: technik informatyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych,
  • nienaganne zachowanie – rekomendacja wychowawcy.

W przypadku równej ilości punktów decydującym czynnikiem jest ocena z umiejętności komunikacji w języku angielskim. Zaangażowana postawa uczniowska może stanowić kolejny etap oceny.

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do udziału w zajęciach przygotowawczych.

AD. 2
W lutym 2019 Komisja Rekrutacyjna ponownie oceni:

  • frekwencję na zajęciach przygotowawczych (wymagane 90% obecności),
  • oceny na koniec I semestru oraz oceny w II semestrze,
  • postęp w umiejętnościach językowych,
  • zagrożenia wystawienia oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego.

Po analizie powyższych czynników Komisja Rekrutacyjna ogłosi ostateczną listę 16–tu uczestników, którzy wyjadą na praktyki zawodowe.

Uczniowie mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w trybie pisemnym w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników. Dotyczy to zarówno fazy wstępnej we wrześniu 2018, jak i fazy ostatecznej w lutym 2019. Komisja Rekrutacyjna ustosunkowuje się do odwołania ucznia w terminie jednego tygodnia.